DIAGNOZA POTRZEB MIESZKAŃCÓW GMINY BRZOSTEK „OPIEKA WYTCHNIENIOWA” – EDYCJA 2024

 

Szanowni Mieszkańcy

W związku z możliwością przystąpienia przez Gminę Brzostek w 2024 roku do Programu "Opieka wytchnieniowa" dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024 prosimy o wypełnienie anonimowej ankiety, która pozwoli ocenić zainteresowanie mieszkańców udziałem w Programie.

W ramach Programu opiekunowie mogą skorzystać z zastępstwa w sprawowaniu opieki nad osobą z niepełnosprawnością. Opieka wytchnieniowa skierowana jest do członków rodzin lub opiekunów, którzy zamieszkują we wspólnym gospodarstwie domowym i sprawują bezpośrednią opiekę nad dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności lub osobami dorosłymi posiadającymi orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności albo orzeczenie traktowane na równi z orzeczeniem      o znacznym stopniu niepełnosprawności.

Program jest realizowany w dwóch formach:

  • w formie pobytu dziennego – maksymalna ilość godzin opieki wytchnieniowej na uczestnika programu wynosi do 240 godzin w ciągu roku,
  • w formie pobytu całodobowego – maksymalna ilość dni opieki wytchnieniowej na uczestnika programu wynosi do 14 dni w ciągu roku.

W ramach opieki dziennej i całodobowej osoby z niepełnosprawnością otrzymują profesjonalną opiekę w dniach i godzinach ustalonych według potrzeb uczestników programu, natomiast członkowie rodzin otrzymują doraźne wsparcie w opiece nad najbliższymi.

W związku z tym, że termin złożenia wniosku na realizację Programu "Opieka wytchnieniowa" dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024  przez Gminę Brzostek  upływa w dniu 16 listopada 2023 r., ankietę należy wypełnić wysłać/dostarczyć osobiście, elektronicznie na adres kjedrzejowska@mgopsbrzostek.pl  w terminie    do 13  listopada 2023 r.

JEDNOCZEŚNIE INFORMUJEMY,  iż wypełnienie ankiety informacyjnej NIE JEST KARTĄ ZGŁOSZENIOWĄ DO PROGRAMU I NIE GWARANTUJE W NIM UDZIAŁU !!!

Wszelkie informacje udzielane są pod numerem 14 680 89 26.

Link do strony ministerstwa, na której znajdują się szczegółowe informacje dot. Programu:  https://www.gov.pl/web/rodzina/nabor-wnioskow-w-ramach-programu-resortowego-ministra-rodziny-i-polityki-spolecznej-opieka-wytchnieniowa-dla-jednostek-samorzadu-terytorialnego--edycja-2024

 

ANKIETA:

ANKIETA