Jednorazowe świadczenie w wysokości 4000 zł przysługuje z tytułu urodzenia żywego dziecka, u którego zdiagnozowano ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą jego życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu.

Świadczenie przysługuje matce lub ojcu dziecka, opiekunowi prawnemu albo opiekunowi faktycznemu dziecka bez względu na dochód. 

Jednorazowe świadczenie przysługuje, jeżeli kobieta pozostawała pod opieką medyczną nie później niż od 10 tygodnia ciąży do porodu. Pozostawanie pod opieką medyczną potwierdza się zaświadczeniem lekarskim lub zaświadczeniem wystawionym przez położną.

Wniosek o wypłatę jednorazowego świadczenia składa się w terminie 12 miesięcy od dnia narodzin dziecka. Wniosek złożony po terminie pozostawia się bez rozpoznania.

Osoby ubiegające się o świadczenie składają następujące dokumenty:

 1. Wniosek o ustalenie prawa do jednorazowego świadczenia z tytułu urodzenia się dziecka, u którego zdiagnozowano ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu
 2. Zaświadczenie potwierdzające ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu, wystawione przez lekarza ubezpieczenia zdrowotnego, w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, posiadającego specjalizację II stopnia lub tytuł specjalisty w dziedzinie: położnictwa i ginekologii, perinatologii lub neonatologii;
 3. Zaświadczenie lekarskie / zaświadczenie wystawione przez położną potwierdzające pozostawanie kobiety pod opieką medyczną nie później niż od 10. tygodnia ciąży do porodu − wzór zaświadczenia został określony w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 14 września 2010 r. w sprawie formy opieki medycznej nad kobietą w ciąży, uprawniającej do dodatku z tytułu urodzenia dziecka oraz wzoru zaświadczenia potwierdzającego pozostawanie pod tą opieką (Dz. U. z 2010r. poz. 1234). Wymóg dostarczenia zaświadczenia lekarskiego / zaświadczenia wystawionego przez położną nie dotyczy osób będących opiekunami prawnymi lub opiekunami faktycznymi dziecka, a także do osób, które przysposobiły dziecko.

Druki do pobrania:

KAŻDA KOBIETA W CIĄŻY I JEJ RODZINA MOŻE SKORZYSTAĆ Z POMOCY I WSPARCIA ASYSTENTA RODZINY

Asystent rodziny, który jest przyznawany jako wsparcie w ramach dziłalności Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Brzostku na podstawie pisemnego upoważnienia może załatwić w imieniu kobiety ciężarnej sprawy w różnych instytucjach. Asystent udziela także wsparcia w kwestiach opiekuńczo-wychowawczych.

Asystent rodziny:

 • udziela informacji w zakresie dostępu do instrumentów polityki na rzecz rodziny,
 • reprezentuje kobietę w ciąży przed instytucjami i urzędami,
 • udziela wsparcia psychologicznego,
 • udziela pomocy w przezwyciężaniu problemów wychowawczych.

Przykładowe formy wsparcia oferowane przez asystenta rodziny:

 • doradztwo w zakresie form i miejsc wsparcia,
 • poradnictwo oferowane kobietom w ciąży i ich rodzinom,
 • poradnictwo w zakresie pielęgnacji i opieki nad niemowlęciem,
 • pomoc w codziennej organizacji życia rodziny, planowanie sposobów spędzania wolnego czasu,
 • nauka sprawnego wykonywania obowiązków domowych,
 • doradztwo w zakresie zarządzania budżetem domowym,
 • pomoc w sprawach urzędowych, wspieranie rodziny w kontaktach z pracownikami szkoły, przedszkola, sądu, poradni, policji, itp.
 • pomoc w zakresie możliwości podniesienia kwalifikacji zawodowych i poszukiwania pracy.

W celu skorzystania ze wsparcia asystenta rodziny należy skontaktować się z Miejsko – Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Brzostku, ul. M.N.Mysłowskiego 7, 39-230 Brzostek w dni robocze od 7.00 do 15.00.