Uchwała Nr 49/99

Zarządu Gminy w Brzostku

z dnia 17 czerwca 1999 roku

w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Organizacyjnego Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Brzostku.

        Na podstawie art.30 ust.2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie terytorialnym (Dz.U. z 1996 roku Nr 13, póz.74, Nr 58, poz.261, Nr 106, poz.496, Nr 132, poz.622, z 1997 r. Nr 9, poz.43, Nr 106, poz.679, Nr 107, Poz.686, Nr 113, poz.734, Nr 123, poz.775) oraz §5 ust.6 Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Brzostku uchwalonego uchwałą Nr IX/97/99 Rady Gminy w Brzostku z dnia 27 maja 1999 roku, Zarząd Gminy w Brzostku uchwala co następuje:

 • 1

Zatwierdza się Regulamin Organizacyjny Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Brzostku  w brzmieniu jak załącznik nr l do niniejszej uchwały.

 • 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Brzostek oraz Kierownikowi Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Brzostku.

 • 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Regulamin Organizacyjny

Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

w Brzostku

1. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Brzostku działa na podstawie Statutu GOPS uchwalonego dnia 27 maja 1999 roku uchwałą Rady Gminy w Brzostku Nr IX/97/99 oraz niniejszego Regulaminu Organizacyjnego.

2. Do zadań Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej należy prowadzenie spraw pomocy społecznej, a w szczególności:

 • diagnozowanie i ocena potrzeb jednostek, grup lub środowisk wymagających interwencji socjalnej,
 • udzielanie i organizowanie świadczeń pomocy społecznej (pieniężnych, w naturze, usługach,
 • pobudzanie społecznej aktywności w zaspokajaniu niezbędnych potrzeb życiowych,
 • współpraca i koordynacja działań na rzecz zaspokajania potrzeb osób wymagających pomocy, prowadzonych przez organizacje i inne siły społeczne,
 • ustalenie uprawnień i wypłata zasiłków rodzinnych i pielęgnacyjnych,
 • realizacja programów rządowych,
 • realizacja zadań zleconych przez Wójta i Urząd Wojewódzki

3. Bezpośredni nadzór nad działalnością GOPS sprawuje Kierownik Ośrodka a w razie jego nieobecności zastępca kierownika GOPS

4. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej prowadzi swoją działalność w oparciu o roczny plan pracy.

5. Organizacja Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej:

 • Kierownik - l etat
 • Z-ca Kierownika - obowiązki pełnić będzie pracownik socjalny
 • Główny Księgowy - 1/8 etatu
 • Pracownik socjalny - 5 etatów
 • Aspirant pracy socjalnej - 1/2 etatu
 • Sekcja usług opiekuńczych - 14 etatów - w tym l etat pracownika koordynującego pracą opiekunek

6. Zadania Kierownika Ośrodka

 • koordynowanie opieki społecznej na terenie gminy
 • zatrudnianie i zwalnianie pracowników GOPS i wykonywanie wszystkich czynności wynikających ze stosunku pracy w stosunku do pracowników zatrudnionych w Ośrodku
 • koordynacja i nadzór nad pracą pracowników Ośrodka
 • przygotowanie materiałów dotyczących rozpoznania i oceny potrzeb pomocy społecznej - sporządzanie bilansu potrzeb i środków, planowanie środków, finansowych na świadczenia środowiskowej pomocy społecznej
 • realizowanie zatwierdzonego planu finansowego
 • ocena problemów społecznych terenu i przedstawienie propozycji ich rozwiązania
 • podejmowanie z upoważnienia Rady Gminy postanowień i decyzji o przyznaniu świadczeń pomocy społecznej
 • przedstawienie Wójtowi i Radzie Gminy informacji i sprawozdań dotyczących zakresu potrzeb pomocy społecznej na terenie gminy oraz ich realizacji
 • współpraca z organizacjami społecznymi oraz mobilizowanie środowisk lokalnych na rzecz pomocy społecznej
 • załatwianie skarg i wniosków
 • podpisywanie rachunków, czeków, przelewów, list wypłat zasiłków, list płac pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej i pism oraz załatwianie wszelkich formalności w zakresie w/w spraw zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa
 • nadzór nad finansami Ośrodka
 • organizacja narad i szkolenia pracowników
 • przyznawanie zasiłków celowych w formie biletu kredytowego
 • prowadzenie korespondencji z innymi podmiotami
 • wydawanie decyzji dotyczących przyznania lub odmowy opieki środowiskowej
 • prowadzenie teczek akt osobowych
 • branie udziału w szkoleniach i naradach
 • prowadzenie zakupów i bieżących napraw sprzętu
 • prowadzenie dokumentacji z zakresu dożywiania dzieci i zasiłków okresowych gwarantowanych
 • prawidłowo zabezpieczać i używać mienie społeczne
 • załatwianie innych spraw służbowych zleconych doraźnie przez Wójta

7. Zadania Zastępcy Kierownika Ośrodka

 • wykonywanie zadań powierzonych przez kierownika GOPS
 • sprawowanie funkcji kierownika GOPS w razie niemożności pełnienia przez niego obowiązków

8. Zadania Głównego Księgowego

 • koordynacja i kontrola wszelkich operacji gospodarczych i finansowych, które polegaj ą na wykonaniu kontroli wewnętrznej. Bezpośrednie kierowanie rachunkowością GOPS, zabezpieczenie dyscypliny budżetowej zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami
 • organizacja prawidłowego systemu obiegu dokumentów finansowych zgodnie z obowiązującą instrukcją w tym zakresie
 • badanie, opiniowanie wszelkich operacji z punktu widzenia gospodarności oraz skutecznego interweniowania w sprawach, które ocenia się jako merytorycznie wadliwe. Na dowód przeprowadzenie kontroli wstępnej i bieżącej gł. księgowy podpisuje się na każdym kontrolowanym dokumencie oraz na sprawozdaniach finansowych
 • zawiadamianie kierownika jednostki o ujawnieniu podczas kontroli dokumentów niezgodnych z przepisami lub naruszających ustalony tryb przyjmowania, przechowywania lub rozchodowania środków i materiałów gospodarczych
 • odmowa złożenia podpisu na dokumentach nierzetelnych, nieprawidłowych lub sprzecznych z obowiązującymi przepisami, których realizacja byłaby równoczesnym popełnieniem przestępstwa
 • opracowanie projektów rocznych planów finansowych dotyczących zadań zleconych i samorządowych oraz wniosków o zmianach w budżecie
 • bieżące przygotowanie dokumentów, księgowanie ich w dzienniku głównym, w kartach wydatków wg. odpowiedniej klasyfikacji budżetowej oraz zgodnie z wyciągami bankowymi
 • prowadzenie analitycznych kart kontowych wydatków wg. odpowiedniej klasyfikacji budżetowej oraz zgodnie z wyciągami bankowymi
 • prowadzenie analitycznych kart kontowych wydatków, zobowiązań, bieżące uzgadnianie z księgowością
 • sporządzania sprawozdań finansowych z wykonania budżetu, środków trwałych, funduszu płac zgodnie z obowiązującymi terminami
 • zorganizowanie prawidłowego przechowywania gotówki, papierów wartościowych, depozytów i druków ścisłego zarachowania
 • ustalenie zasad przyjmowania wpłat i dokonywania wypłat oraz podejmowania gotówki z banku
 • kontrola raportów kasowych, terminowości rozliczeń, należności i zobowiązań
 • opracowanie instrukcji w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji, sporządzania wniosku o powołanie kontroli inwentaryzacyjnej, wyceny i rozliczania wyników
 • przygotowanie całości dokumentów z zakresu pracy na stanowisku Głównego Księgowego do archiwum zakładowego

9. Zadania pracownika socjalnego

 • przeprowadzanie wywiadów środowiskowych
 • rozpoznawanie i ustalanie potrzeb w zakresie pomocy społecznej oraz wnioskowanie w sprawie świadczeń
 • kompletowanie dokumentów dotyczących wszystkich form pomocy społecznej
 • organizowanie pomocy społecznej poprzez dostarczanie osobom potrzebującym schronienia, posiłku, niezbędnego ubrania oraz innych świadczeń przysługujących na mocy ustawy o pomocy społecznej i innych obowiązujących przepisów
 • organizowanie w powiązaniu z organizacjami społecznymi, charytatywnymi działalności socjalnej zmierzającej do poprawy sytuacji osób wymagających pomocy ze szczególnym uwzględnieniem osób starszych wiekiem, inwalidów oraz osób pozostających bez pomocy
 • współdziałanie z placówkami służby zdrowia ze szczególnym uwzględnieniem współpracy z lekarzem rodzinnym, pielęgniarką środowiskową
 • współpraca ze szkołami w zakresie organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży oraz posiłków w szkole
 • współpraca z organizacjami społecznymi, sądami, policją, prokuraturą i Powiatowym Urzędem Pracy
 • sporządzanie indywidualnych planów zaspokajania stwierdzonych potrzeb
 • udzielanie pomocy i poradnictwa osobom i rodzinom, w których występują trudności życiowe spowodowane sytuacjami losowymi i nieporadnością życiową
 • prowadzenie dokumentacji z zakresu ochrony macierzyństwa
 • udział w szkoleniach i naradach
 • prawidłowe zabezpieczanie i użytkowanie mienia społecznego
 • sporządzanie sprawozdawczości z zakresu swojego działania
 • prowadzenie dokumentacji dotyczącej kwalifikacji do Domu Pomocy Społecznej
 • załatwienie innych spraw służbowych zleconych doraźnie przez kierownika GOPS

10. Zadania opiekunek socjalnych

 • obowiązki opiekuna socjalnego wynikają ze stosunku pracy tj. umowy o pracę zawartą z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w sprawie opieki społecznej nad chorym w domu
 • zakres pracy opiekuna socjalnego uzależniony jest od stanu zdrowia chorego oraz jego sytuacji rodzinnej
 • zakres pracy opiekuna socjalnego ustala w domu chorego i w porozumieniu z nim osoba koordynująca pracą opiekuna
 • opiekun socjalny podejmuje pracę u chorych na podstawie pisemnego skierowania wystawionego na obowiązującym druku, określającego również ilość godzin opieki
 • w toku codziennego kontaktu z chorym opiekun dba o ich stan zdrowia i zaspokojenie podstawowych potrzeb, a o zaistniałych zmianach w sytuacji zdrowotno-bytowej powiadamia koordynatora kierującego pracą opiekunów
 • opiekun socjalny obowiązany jest do wykonywania w domach u chorych następujących czynności: pielęgnacyjnych, gospodarczych, opiekuńczych, załatwianie innych spraw chorych na polecenie koordynatora
 • czynności pielęgnacyjne wynikające ze stanu zdrowia chorego opiekun wykonuje zgodnie z wiedzą i umiejętnościami nabytymi w czasie szkolenia do czynności tych należy:

- przesłanie łóżka

- zmiana bielizny osobistej i pościelowej

- mycie, kapanie, czesanie, ubieranie chorego

- układanie chorego w łóżku i pomaganie przy zmianie pozycji

- zapobieganie powstaniu odleżyn i odparzeń

- pomoc przy załatwieniu potrzeb fizjologicznych

- pielęgnacja zlecona przez lekarza po uprzednim instruktażu

 • w związku z nabytymi kwalifikacjami opiekun socjalny świadczy usługi różnym grupom osób, a przede wszystkim:

- obłożnie i ciężko chorym całkowicie samotnym

- obłożnie i ciężko chorym zamieszkałym wspólnie z rodziną

- samotnym niesprawnym wymagającym opieki ogólnej oraz w miarę możliwości innym osobom dotkniętym wypadkami losowymi

 • zakres pracy opiekuna u obłożnie chorych i niesprawnych, całkowicie samotnych oraz nie posiadających rodzin w pobliżu miejsca zamieszkania zobowiązuje opiekuna do:

- zakupywania art. spożywczych i niezbędnych do egzystencji podopiecznego art. przemysłowych

- zabezpieczenie posiłków w tym co najmniej raz dziennie posiłku gorącego

- karmienie chorego o ile stan zdrowia wymaga tej czynności

- wyjście z chorym na spacery

- utrzymywanie w czystości otoczenia chorego

- dokonywanie bieżących porządków w używanej przez chorego części mieszkania

- utrzymanie w czystości naczyń kuchennych i stołowych

- utrzymanie w czystości sprzętu sanitarnego i urządzeń sanitarnych

- pranie bielizny osobistej

- dbanie o czystość bielizny pościelowej chorego

- palenie w piecu, przynoszenie wody, węgla

- zamawianie wizyt lekarskich, oraz załatwianie recept lekarskich

- załatwianie innych spraw na życzenie chorego

- prowadzenie zeszytu wydatków.

 • W razie zgonu chorego w przypadku osoby samotnej opiekun zobowiązany jest do wezwania sąsiada, lekarza rejonowego w celu stwierdzenia zgonu, powiadomienie kierownika GOPS o zgonie chorego.
 • Do obowiązków opiekuna należy pilne powiadomienie kierownika GOPS o swej niezdolności do pracy lub innej usprawiedliwionej nieobecności.
 • Załatwianie innych spraw służbowych zleconych doraźnie przez Kierownika GOPS.

11. Zadania aspiranta pracy socjalnej:

 • prowadzenie dokumentacji dotyczących wypłat wszystkich zasiłków pieniężnych (renty socjalne, zasiłki stałe, okresowe, zasiłki celowe)
 • przygotowanie decyzji dotyczących zasiłków pieniężnych
 • sporządzanie list wypłat zasiłków pieniężnych
 • ustalenie uprawnień do przyznania zasiłku:

- rodzinnych

- pielęgnacyjnych

 • przygotowanie decyzji dotyczących zasiłków rodzinnych i pielęgnacyjnych
 • sporządzanie list wypłat zasiłków rodzinnych i pielęgnacyjnych
 • prowadzenie dokumentacji dotyczących wypłat zasiłków rodzinnych i pielęgnacyjnych
 • planowanie i sprawozdawczość z zakresu powierzonych obowiązków
 • prowadzenie książki podawczej
 • współpraca z instytucjami, organizacjami, prowadzenie korespondencji z nimi
 • prowadzeni dokumentacji z zakresu ubezpieczenia zdrowotnego, emerytalnego i rentownego dla podopiecznych
 • załatwianie innych spraw służbowych zleconych doraźnie przez Kierownika GOPS
 • branie udziału w szkoleniach, naradach
 • prawidłowo zabezpieczać i używać mienie społeczne
 • prowadzenie ewidencji pism wpływających
 • przygotowanie dokumentów do archiwum w swoim zakresie działania
 • wysyłanie korespondencji
 • szczegółowe rozliczanie znaczków pocztowych i ich kupowanie

12. Zadnia Sekcji Usług Opiekuńczych.

Sekcja usług opiekuńczych sprawuje usługi opiekuńcze etatowe i sąsiedzkie w stosunku do chorych i niepełnosprawnych objętych tą formą pomocy.

Zadania pracownika koordynującego pracą opiekunek chorych:

 • ustalenie zakresu pomocy usługowej
 • prowadzenie pełnej dokumentacji dotyczącej pomocy usługowej, w tym miedzy innymi:

- przygotowanie dzienniczków

- przygotowanie list wypłat dla pomocy sąsiedzkiej

- prowadzenie dokumentacji dotyczącej odpłatności za usługi

- pobieranie odpłatności od chorych

 • koordynacja i nadzór nad pracą opiekunek
 • współpraca z instytucjami w zakresie pomocy podopiecznym.
 • prowadzenie rozliczeń wykorzystania urlopów
 • analiza prawidłowości dokumentacji dotyczącej wydawania decyzji na usługi opiekuńcze
 • przygotowanie dokumentacji do archiwum w swoim zakresie działania
 • prowadzenie rejestrów zasiłków
 • sporządzanie sprawozdawczości
 • załatwianie innych spraw służbowych zleconych przez Kierownika GOPS