POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW stypendia i zasiłki szkolne w roku szkolnym 2023/2024

 

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Brzostku informuje, że są już dostępne wnioski o przyznanie stypendium szkolnego, które składa się do dnia 15 września 2023r. danego roku szkolnego.

 

Wydawanie i przyjmowanie wniosków z kompletem dokumentów odbywa się w Miejsko-Gminnym  Ośrodku Pomocy Społecznej w Brzostku, ul. M.N. Mysłowskiego 11, 39-230 Brzostek  od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 – 15:00.

3. Komu przysługuje stypendium szkolne?

Stypendium szkolne może otrzymać uczeń znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie, w szczególności gdy w rodzinie tej występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a także gdy rodzina jest niepełna lub wystąpiło zdarzenie losowe.

Pomoc materialna przysługuje:
1) uczniom szkół publicznych, niepublicznych i niepublicznych szkół artystycznych o uprawnieniach publicznych szkół artystycznych oraz słuchaczom kolegiów pracowników służb społecznych – do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24. roku życia;
2) wychowankom publicznych i niepublicznych ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych – do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki.

Wnioskodawcami mogą być: rodzice, prawni opiekunowie, pełnoletni uczeń, dyrektor szkoły, do której uczęszcza uczeń.

4. Do wniosku należy dołączyć:

 • zaświadczenia o wysokości wynagrodzenia za sierpień 2023r.
 • zaświadczenie o uczęszczaniu do szkoły,
 • zaświadczenie lub kserokopia aktualnej decyzji z ZUS, KRUS – przyznającej lub o waloryzacji renty/emerytury oraz odcinek od renty/emerytury za sierpień 2023r.
 • w przypadku korzystania ze świadczeń z pomocy społecznej oświadczenie o pobranych świadczeniach za m-c sierpień 2023r.,
 • oświadczenie o pobranych świadczeniach rodzinnych i/lub alimentacyjnych pobranych w m-cu sierpień 2023r.,
 • kserokopia wyroku sądu zasądzającego alimenty lub zmieniającego wysokość zasądzonych alimentów wraz z potwierdzeniem ich otrzymywania (przekaz pocztowy, wyciąg bankowy),
 • w przypadku posiadania gospodarstwa rolnego – oświadczenie o ilości hektarów przeliczeniowych,
 • w przypadku działalności gospodarczej (zasady ogólne), zaświadczenie wydane przez naczelnika urzędu skarbowego zawierającego informację o wysokości:
 • przychodu,
 • kosztów uzyskania przychodu,
 • różnicy pomiędzy przychodem a kosztami jego uzyskania,
 • dochodów z innych źródeł niż pozarolnicza działalność gospodarcza,
 • odliczonych od dochodu składek na ubezpieczenia społeczne,
 • należnego podatku,
 • odliczonych od podatku składek na ubezpieczenie zdrowotne związanych z prowadzeniem pozarolniczej działalności gospodarczej.
 • w przypadku działalności gospodarczej (ryczałt) – zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o formie opodatkowania oraz oświadczenie o uzyskanym dochodzie w m-cu sierpień 2023r.,
 • oświadczenie o podejmowaniu prac dorywczych i otrzymywaniu z tego tytułu dochodu,
 • oświadczenie o wysokości uzyskanych dochodów z innych źródeł

Prawo do otrzymania stypendium w 2023 r. przysługuje  rodzinie, której dochód nie przekracza kwoty – 600 zł netto  na osobę (tj. kwota dochodu zgodna z zapisami art. 8 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej).

Zasiłek szkolny.

Zasiłek szkolny może być przyznany uczniowi znajdującemu się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej z powodu zdarzenia losowego, w formie świadczenia pieniężnego na pokrycie wydatków związanych z procesem edukacyjnym, raz lub kilka razy w roku, niezależnie od otrzymywanego stypendium szkolnego. O zasiłek szkolny można się ubiegać w terminie nie dłuższym niż dwa miesiące od wystąpienia zdarzenia uzasadniającego przyznanie tego zasiłku. Wniosek o przyznanie zasiłku szkolnego powinien zawierać dokumenty potwierdzające wystąpienie zdarzenia losowego.

 

Wniosek o przyznanie stypendium

Oświadczenie - gospodarstwo rolne

Oswiadczenie SR

Oświadczenie PS

Druk - zaświadczenie o zarobkach