Zasiłek okresowy przysługuje w szczególności ze względu na długotrwałą chorobę, niepełnosprawność, bezrobocie, możliwość utrzymania lub nabycia uprawnień do świadczeń z innych systemów zabezpieczenia społecznego. Kwota zasiłku okresowego nie może być niższa niż 50% różnicy między:

  • kryterium dochodowym osoby samotnie gospodarującej (tj. 634 zł) a dochodem tej osoby,
  • kryterium dochodowym rodziny (tj. 514 zł na osobę w rodzinie) a dochodem tej rodziny.

Kwota dochodu z ha przeliczeniowego to 288 zł miesięcznie

Okres, na jaki jest przyznawany zasiłek okresowy, ustala ośrodek pomocy społecznej na podstawie okoliczności sprawy. Dokumenty przedstawiające dochody rodziny niezbędne do uzyskania zasiłku to: podanie, decyzja o zasiłku rodzinnym, karty zgłoszeń osób bezrobotnych, nakaz płatniczy o posiadanym gospodarstwie rolnym, zaświadczenie o zarobkach netto z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku, zaświadczenia lekarskie, odcinek renty, zaświadczenie o pobieranym zasiłku dla bezrobotnych - w zależności od posiadanych źródeł dochodów.