Uchwała Nr XIX/156/04
Rady Gminy w Brzostku
z dnia 09 września 2004 roku

w sprawie uchwalenia statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Brzostku.

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. h ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591 ze zmianami; z 2002 r., Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r., Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz.1569 i z 2004 r., Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203) i art. 110 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. Nr 64, poz. 593 i Nr 99, poz. 1001), oraz § 5 Statutu Gminy Brzostek, stanowiącego załącznik do Uchwały Nr XXXII/284/2001 Rady Gminy w Brzostku z dnia 30 sierpnia 2001 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Brzostek (Dz. Urz. Woj. Podkarpackiego Nr 75, poz. 1314 z późn zm.), Rada Gminy w Brzostku uchwala, co następuje:

 § 1.

Uchwala się statut Ośrodka Pomocy Społecznej w Brzostku w brzmieniu załącznika do uchwały.

§ 2.

Traci moc uchwała Nr IX/97/99 Rady Gminy w Brzostku z dnia 27 maja 1999 roku w sprawie uchwalenia statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Brzostku oraz Uchwały Nr XVII/161/2000 z dnia 28 lutego 2000 roku i Nr V/51/03 z dnia 7 kwietnia 2003 r. w sprawie zmiany statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Brzostku.

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Brzostek.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 


 Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XIX/156/04
Rady Gminy w Brzostku
z dnia 09 września 2004 r.

S T A T U T
Ośrodka Pomocy Społecznej w Brzostku

Postanowienia ogólne

§ 1.

  1. Ośrodek Pomocy Społecznej w Brzostku zwany dalej „Ośrodkiem” jest samodzielną jednostką organizacyjną gminy, utworzoną w celu wykonywania zadań z zakresu pomocy społecznej.
  2. Ośrodek może używać nazwy skróconej w brzmieniu: „OPS”

§ 2.

Ośrodek działa na podstawie:

1/ uchwały Nr XIV/57/90 Gminnej Rady Narodowej w Brzostku z dnia 19.04.1990 r. w sprawie powołania Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Brzostek,

2/ ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r Nr 142, poz.1591 ze zmianami),

3/ ustawy z dnia 12 marca 2004 r o pomocy społecznej (Dz. U. Nr 64, poz. 593 ze zmianami),

4/ ustawy z dnia 28 listopada 2003 r o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. Nr 228, poz. 2255 ze zmianami),

5/ Statutu Gminy Brzostek,

6/ niniejszego statutu,

7/ innych obowiązujących przepisów dotyczących pomocy społecznej i jednostek budżetowych.

§ 3.

  1. Ośrodek obejmuje swoją działalnością teren Gminy Brzostek.
  2. Na budynku, w którym Ośrodek Pomocy Społecznej prowadzi swą działalność, umieszcza się tablicę informacyjną o treści „Ośrodek Pomocy Społecznej w Brzostku.
  3. Ośrodek posługuje się pieczęcią nagłówkową określającą jego nazwę, adres i numer telefonu.

Zakres działania Ośrodka

§ 4.

  1. Podstawowym celem działania Ośrodka jest zaspokajanie niezbędnych potrzeb życiowych osób i rodzin oraz umożliwianie im bytowania w warunkach odpowiadających godności człowieka.
  2. Cele, o których mowa w ust.1 Ośrodek realizuje poprzez:

1/ tworzenie warunków organizacyjnych funkcjonowania pomocy społecznej, w tym rozbudowę niezbędnej infrastruktury socjalnej,

2/ analizę i ocenę zjawisk rodzących zapotrzebowanie na świadczenia pomocy społecznej,

3/ przyznawanie i wypłacanie przewidzianych ustawą świadczeń,

4/ pobudzanie społecznej aktywności w zaspokajaniu niezbędnych potrzeb życiowych osób i rodzin,

5/ pracę socjalną rozumianą jako działalność zawodową, skierowaną na pomoc osobom i rodzinom we wzmocnieniu lub odzyskaniu zdolności do funkcjonowania w społeczeństwie oraz na tworzenie warunków sprzyjających temu celowi,

6/ realizację zadań wynikających z rozeznanych potrzeb społecznych,

7/ rozwijanie nowych form pomocy społecznej i samopomocy w ramach zidentyfikowanych potrzeb.

§ 5.

1. Ośrodek realizuje zadania pomocy społecznej zlecone gminie, które obejmują w szczególności:

1/ przyznawanie i wypłacanie zasiłków stałych,

2/ opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne określonych w przepisach o powszechnym ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu Zdrowia,

3/ organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi,

4/ przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych na pokrycie wydatków związanych z klęską żywiołową lub ekologiczną,

5/ prowadzenie i rozwój infrastruktury środowiskowych domów samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi,

6/ realizacja zadań wynikających z rządowych programów pomocy społecznej, mających na celu ochronę poziomu życia osób, rodzin i grup społecznych oraz rozwój specjalistycznego wsparcia,

2. Środki na realizację i obsługę zadań, o których mowa w ust.1, zapewnia budżet państwa.

3. Do zadań Ośrodka z zakresu administracji rządowej należy ponadto prowadzenie postępowania w sprawach świadczeń rodzinnych i wydawanie decyzji kończących postępowanie.

§ 6.

1. Ośrodek realizuje zadania własne z zakresu pomocy społecznej, o charakterze obowiązkowym, które obejmują:

1/ opracowanie i realizacja gminnej strategii rozwiązywania problemów społecznych ze szczególnym uwzględnieniem programów pomocy społecznej, profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i innych, których celem jest integracja osób i rodzin z grup szczególnego ryzyka,

2/ sporządzanie bilansu potrzeb gminy w zakresie pomocy społecznej,

3/ udzielanie schronienia, zapewnienie posiłku oraz niezbędnego ubrania osobom tego pozbawionym,

4/ przyznawanie i wypłacanie zasiłków okresowych,

5/ przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych,

6/ przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych na pokrycie wydatków powstałych w wyniku zdarzenia losowego,

7/ przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych na pokrycie wydatków na świadczenia zdrowotne osobom bezdomnym oraz innym nie mającym dochodu i możliwości uzyskania świadczeń na podstawie przepisów o powszechnym ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu Zdrowia,

8/ przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych w formie biletu kredytowanego,

9/ opłacanie składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe za osobę, która zrezygnuje z zatrudnienia w związku z koniecznością sprawowania bezpośredniej, osobistej opieki nad długotrwale lub ciężko chorym członkiem rodziny oraz wspólnie nie zamieszkującymi, matką, ojcem lub rodzeństwem,

10/ praca socjalna,

11/ organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych, w miejscu zamieszkania, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi,

12/ prowadzenie i zapewnienie miejsc w placówkach opiekuńczo-wychowawczych wsparcia dziennego lub mieszkaniach chronionych,

13/ tworzenie gminnego systemu profilaktyki i opieki nad dzieckiem i rodziną,

14/ dożywianie dzieci,

15/ sprawienie pogrzebu, w tym osobom bezdomnym,

16/ kierowanie do domu pomocy społecznej i ponoszenie odpłatności za pobyt mieszkańca gminy w tym domu,

17/ sporządzanie sprawozdawczości oraz przekazywanie jej właściwemu wojewodzie, również w wersji elektronicznej, z zastosowaniem systemu informatycznego,

18/ utworzenie i utrzymywanie ośrodka pomocy społecznej, w tym zapewnienie środków na wynagrodzenia pracowników,

2. Ponadto w ramach zadań własnych z zakresu pomocy społecznej OPS realizuje:

1/ przyznawanie i wypłacanie zasiłków specjalnych celowych,

2/ przyznawanie i wypłacanie pomocy na ekonomiczne usamodzielnienie w formie zasiłków, pożyczek oraz pomocy w naturze,

3/ prowadzenie i zapewnienie miejsc w domach pomocy społecznej i ośrodkach wsparcia o zasięgu gminnym oraz kierowanie do nich osób wymagających opieki,

4/ podejmowanie innych zadań z zakresu pomocy społecznej wynikających z rozeznanych potrzeb gminy, w tym tworzenie i realizacja programów osłonowych,

§ 7.

Ośrodek, wykonując zadania własne gminy w zakresie pomocy społecznej, kieruje się ustaleniami Wójta Gminy.

§ 8.

1. Przy wykonywaniu zadań Ośrodek współdziała z instytucjami, samorządem lokalnym, organizacjami społecznymi, fundacjami, stowarzyszeniami, Kościołem Katolickim, innymi kościołami, związkami wyznaniowymi osobami fizycznymi i prawnymi, a także innymi pracodawcami.

2. Ośrodek może kierować wnioski o ustalenie niezdolności do pracy i stopnia niepełnosprawności do organów określonych odrębnymi przepisami.

Organizacja i zarządzanie

§ 9.

1. Pracą Ośrodka kieruje i reprezentuje go na zewnątrz Kierownik Ośrodka.

2. Kierownika Ośrodka zatrudnia i zwalnia Wójta Gminy.

3. Kierownik Ośrodka organizuje pracę Ośrodka i sprawuje nadzór nad realizacją zadań przez jego pracowników,

4. Kierownik działa jednoosobowo na podstawie i w zakresie określonym w pełnomocnictwie udzielonym przez Wójta Gminy,

5. Wójt udziela Kierownikowi Ośrodka upoważnienia do wydawania decyzji administracyjnych w indywidualnych sprawach z zakresu pomocy społecznej należących do właściwości gminy

6. Upoważnienie, o którym mowa w ust. 5 może być także udzielone innej osobie na wniosek Kierownika Ośrodka.

7. Wójt udziela Kierownikowi Ośrodka upoważnienia do wydawania decyzji administracyjnych do prowadzenia postępowania w sprawach świadczeń rodzinnych, a także do wydawania w tych sprawach decyzji.

8. Upoważnienie, o którym mowa w ust.7 może być także udzielone innej osobie na wniosek Kierownika Ośrodka.

9. W czasie nieobecności Kierownika zastępuje go osoba wyznaczona przez Kierownika.

§ 10.

Strukturę organizacyjną i zakres działania Ośrodka określa regulamin organizacyjny Ośrodka, ustalony przez Kierownika i zatwierdzony przez Wójta Gminy.

Gospodarka finansowa Ośrodka

§ 11.

1. Ośrodek jest jednostką budżetową posiadającą odrębny rachunek bankowy.

2. Działalność Ośrodka finansowana jest:

1/ za środków własnych gminy,

2/ z dotacji celowych z budżetu państwa,

3/ z innych prawem dopuszczalnych źródeł,

3. Działalność finansowa Ośrodka wyodrębniona jest w dziale 852 „opieka społeczna” budżetu gminy.

4. Podstawą gospodarki finansowej Ośrodka jest plan dochodów i wydatków /plan finansowy/

3. Do dokonywania zmian w planie finansowym upoważniony jest Kierownik Ośrodka poza paragrafami zastrzeżonymi przez Radę Gminy.

§ 12.

Majątek Ośrodka stanowią środki trwałe oraz środki nietrwałe stanowiące wyposażenie Ośrodka.

§ 13.

Gospodarka finansowa Ośrodka prowadzona jest wg zasad określonych w przepisach o finansach publicznych i o rachunkowości.

Przepisy końcowe

§ 14.

Zmiany niniejszego statutu mogą nastąpić w trybie właściwym dla jego uchwalenia.