Zasiłek celowy może być przyznany na zaspokojenie niezbędnej potrzeby bytowej, w szczególności na pokrycie części lub całości kosztów zakupu leków i leczenia, opału, odzieży - wyłącznie dla osób znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej. Może być przyznany również osobie lub rodzinie, które poniosły straty w wyniku zdarzenia losowego, klęski żywiołowej lub ekologicznej. Wymagane dokumenty i kryterium dochodowe takie jak w zasiłku okresowym. Zasiłek celowy przyznawany jest raz na kwartał.