Komu przysługuje dodatek osłonowy:

Dodatek przysługuje osobom, które spełnią określone kryterium dochodowe:

- w gospodarstwie domowym jednoosobowym, w którym wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu w rozumieniu art. 3 pkt 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. oświadczeniach rodzinnych nie przekracza kwoty 2 100 zł

- osobie w gospodarstwie domowym wieloosobowym, w którym wysokość tak rozumianego przeciętnego miesięcznego dochodu nie przekracza kwoty 1500 zł na osobę;

- w przypadku, gdy wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu na osobę przekracza powyższą kwotę, dodatek obowiązuje tzw. zasada złotówka za złotówkę. Oznacza to, że wypłaca się dodatek w wysokości różnicy między kwotą dodatku osłonowego a kwotą, o którą został przekroczony przeciętny miesięczny dochód w rozumieniu art. 3 pkt 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych na osobę.

Dochód przeliczany jest na podstawie dochodów osiągniętych w 2022 roku.

Wnioski można składać  do 30 kwietnia 2024 r. Jeśli wniosek zostanie złożony po  30 kwietnia 2024 r., nie zostanie rozpatrzony.

Dodatek osłonowy przysługuje za okres od 1 stycznia 2024 r. do 30 czerwca 2024 r. i jest wypłacany jednorazowo w terminie do dnia 30 czerwca 2024 r.

Wysokość dodatku osłonowego wynosi:

1.      228,80 zł dla gospodarstwa domowego jednoosobowego;

2.      343,20 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 2 do 3 osób;

3.      486,20 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 4 do 5 osób;

4.      657,80 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z co najmniej 6 osób.

Jeśli głównym źródłem ogrzewania gospodarstwa domowego jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa lub piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane węglem lub paliwami węglopochodnymi - można otrzymać podwyższony dodatek osłonowy. Ale jest jeden warunek. Takie źródło ogrzewania musi być wpisane do centralnej ewidencji emisyjności budynków.

Wysokość podwyższonego dodatku osłonowego wynosi wówczas:

1.      286,00 zł dla gospodarstwa domowego jednoosobowego;

2.      429,00 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 2 do 3 osób;

3.      607,75 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 4 do 5 osób;

4.      822,25 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z co najmniej 6 osób.

Pamiętaj: ustawa o dodatku osłonowym stanowi, że jedna osoba może wchodzić w skład tylko jednego gospodarstwa domowego. W przypadku, gdy wniosek o wypłatę dodatku osłonowego dla gospodarstwa domowego wieloosobowego złożyła więcej niż jedna osoba, dodatek ten przyznawany jest wnioskodawcy, który złożył taki wniosek jako pierwszy

WNIOSKI MOŻNASKŁADAĆ W MIEJSKO-GMINNYM OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ W BRZOSTKU, ul. M.N.Mysłowskiego 11 , 39-230 Brzostek   BIURO Nr 1,

LUB ZA POŚREDNICTWEM PLATFORMY E-PUAP – jako pismo ogólne do urzędu, opatrzone kwalifikowalnym podpisem elektronicznym, lub uwierzytelnione z wykorzystaniem profilu zaufanego.